Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

NHỮNG VẤN ĐỀ SONG NGỮ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH (Tiếp theo Kỳ 1)


Hiện nay,  khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và chất lượng giáo dục  ở vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Bình đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc sống phát triển. Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn, hiện tượng thoát mù chữ nhưng còn mù nghĩa, tái mù chữ... vẫn còn xảy ra trong một bộ phận đồng bào, cũng như học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong khu vực, gây khó khăn trong việc học tập, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như sự phát triển của cộng đồng. 
Ruchung tôi đã nhìn nhận các nội dung này bằng một chuyên luận dài hơi :" Những vấn đề song ngữ vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình" dưới góc độ xã hội học – ngôn ngữ.
Ruchung tôi lược trích và tổng thuật một phần chuyên luận này bằng 9 kỳ (9 entry) cho những ai quan tâm.


Kỳ 2: CỨ LIỆU SONG NGỮ VÙNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU VÀ
DÂN TỘC CHỨT

Một tiết học ở bản Ra Mai


Các dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình gồm: Dân tộc Bru-Vân Kiều, dân tộc Chứt, là hai dân tộc thiểu số chính có số dân đông nhất; ngoài ra còn có các dân tộc thiểu số khác: Mường, Thổ, Tày, Nùng, Pa cô, Ca rai, nhưng số dân rất ít. Dân cư vùng dân tộc thiểu số Quảng Bình phân bố phần lớn là ở vùng núi cao, hiểm trở, có độ cao trung bình từ 1.000 đến 1500m. 

Dân tộc Bru - Vân kiều ở Quảng Bình thuộc nhóm ngôn ngữ Môn -Khmer gồm 4 tộc người: Vân kiều, Khùa, Ma coong, Trì. Dân số của dân tộc Bru - Vân kiều có hơn 14.000 người. Địa bàn cư trú thuộc các xã vùng cao của huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hoá.

 Ngôn ngữ Bru-Vân Kiều mà đồng bào bản ngữ đang sử dụng, theo các nhà ngôn ngữ học(1) thuộc nhóm Katu, nhánh các ngôn ngữ Mon-Khơ me (Tiếng Bru-Vân Kiều, Cơ Tu, Tà Ôi) hệ ngữ Nam Á(2). Các nhà ngôn ngữ học xác định có thể coi tiếng Bru-Vân Kiều là ngôn ngữ có nhiều phương ngữ: Vân Kiều (Quảng Ninh, Lệ Thuỷ), Khùa, Trì (Minh Hoá), Ma Coong (Bố Trạch), tuy nhiên sự khác nhau giữ các phương ngữ này là không đáng kể, chỉ thể hiện ở một số từ vựng ít ỏi và ở cách phát âm ở một số từ ít ỏi khác, nhưng đó lại là sự khác nhau theo các quy luật tương ứng, chặt chẽ, không khó để kiểm soát. Như vậy, về cơ bản tiếng nói của các nhóm phương ngữ Bru-Vân Kiều là thống nhất, người nói các phương ngữ này ở các miền địa lý khác nhau đều hiểu nhau một cách dễ dàng. Theo đó, các cơ hội tiếp cận tiếng Việt của các tộc người thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều và phát triển song ngữ Bru-Vân Kiều/Việt là ngang nhau và bình đẳng.

Tiếng Bru-Vân Kiều không có chữ viết cổ. Trước đây, người Mỹ đã có một phương án Latinh tiếng Bru (nhóm Vân Kiều) và cũng đã có một phương án khác do cán bộ mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam làm. Năm 1986, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên đã cho lưu hành bộ chữ Vân Kiều  La tinh  hoá do Viện  ngôn ngữ học thực  hiện và  đã  biên  soạn sách “Sách học tiếng Bru-Vân Kiều”.

Dân tộc Chứt ở Quảng Bình thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường gồm 5 tộc người: Sách, Mày, Rục, A rem, Mã Liềng. Dân số của dân tộc Chứt  có khoảng gần 5.400 người. Địa bàn cư trú thuộc một số xã miền núi, vùng cao của các huyện Bố Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá.

Ngôn ngữ Chứt mà đồng bào bản ngữ đang sử dụng, theo các nhà ngôn ngữ học(3) thuộc nhóm Việt-Mường, nhánh các ngôn ngữ Môn-Khơ me (Tiếng Việt, Mường, Thổ Chứt), hệ ngữ Nam Á(4)Trong danh mục thành phần các dân tộc công bố năm 1979, tiếng Chứt của dân tộc Chứt bao gồm những nhóm ngôn ngữ địa phương khác nhau: Mày, Rục, Sách, Mã Liềng và Arem. Cả năm nhóm này được coi là thành viên địa phương của tiếng Chứt. Tuy nhiên, gần đây, các tác giả M.Ferlus, Nguyễn Văn Lợi, Trần Trí Dõi(5) đã nghiên cứu và chứng minh rằng trong thực tế năm nhóm địa phương mà trước đây được coi là những bộ phận của tiếng Chứt ấy có thể là những ngôn ngữ khác biệt nhau, tức là chúng có thể là những ngôn ngữ riêng lẻ chứ không phải là các phương ngữ của một ngôn ngữ. Cái gọi là tiếng Chứt chỉ có thể bao gồm các nhóm Mày, Rục, Sách. Hai nhóm còn lại, tiếng Arem và tiếng Mã Liềng là những ngôn ngữ riêng lẻ có bà con họ hàng với tiếng Chứt ấy. Theo đó, các tác giả đề nghị: nên xem cộng đồng được gộp vào dân tộc Chứt nói trên bao gồm ba ngôn ngữ riêng lẻ là:

a. Tiếng Chứt chỉ gồm các nhóm: Sách, Mày và Rục.

b. Tiếng Arem là nhóm Arem riêng ở Bố Trạch, Quảng Bình.

c. Tiếng Mã Liềng bao gồm các nhóm Mã Liềng ở Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, dù tiếng Chứt là một ngôn ngữ thống nhất hay là tổ hợp của một số ngôn ngữ độc lập cũng không thể tạo nên sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận tiếng Việt và phát triển song ngữ Chứt / Việt của cộng đồng người Chứt, bởi tất cả các phương ngữ trong tiếng Chứt đều cùng một nguồn gốc Việt- Mường với tiếng Việt. Ngôn ngữ Chứt không có chữ viết cổ và hiện nay chưa có chữ viết.


Giao lưu “Tiếng việt của chúng em” cho 
 học sinh dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy
Đối tượng điều tra thu thập cứ liệu song ngữ chủ yếu của chúng tôi là 1100 đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 700 người dân tộc Bru-Vân Kiều tại các xã Kim Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ), Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), Dân Hoá, Trọng Hoá (huyện Minh Hoá) và 400 người dân tộc Chứt tại các xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch), Thượng Hoá, Hoá Tiến, Hoá Sơn, Dân Hoá, Trọng Hoá (huyện Minh Hoá), Lâm Hoá (huyện Tuyên Hoá). Toàn bộ vùng điều tra rải đều khu vực đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, đảm bảo kiểm soát hết các tộc người của hai dân tộc thuộc đối tượng khảo sát: Bru-Vân Kiều và Chứt.

Trong 700 người Bru-Vân Kiều mà chúng tôi điều tra ở 5 xã đại diện cho khu vực song ngữ Bru-Vân Kiều có 23 người tham gia các công việc có điều kiện giao tiếp với xã hội, trong đó có 5 sinh viên, 4 cán bộ, hưu trí, 1 cán bộ xã, 2 bộ đội biên phòng, 3 người thợ may, buôn bán và 8 ngưòi khác hiện đang tham gia các công tác xã hội ở địa phương. Còn lại, trừ những người mất sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, tất cả đều làm rẫy hoặc làm các nghề nghiệp cổ truyền khác.

Trong 400 người Chứt mà chúng tôi điều tra ở 7 xã đại diện cho khu vực song ngữ Chứt, có 8 người tham gia các công việc có điều kiện giao tiếp với xã hội, trong đó có 2 trưởng bản 4 cán bộ xã và 2 người khác hiện đang tham gia các công tác xã hội ở địa phương. Còn lại, trừ những người mất sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, tất cả đều làm rẫy hoặc làm các nghề nghiệp cổ truyền khác.

Ngoài ra, ở cả hai khu vực song ngữ Bru-Vân Kiều và Chứt, chúng tôi còn mở rộng điều tra khảo sát thông tin từ 40 xã, thôn bản, 20 trường học, điểm trường, 340 cán bộ cốt cán cơ sở, cộng đồng người dân tộc thiểu số, 100 giáo viên người Việt trong vùng nghiên cứu để làm cơ sở cho việc nhận xét cứ liệu.

Các cứ liệu song ngữ hai khu vực Bru-Vân Kiều và Chứt được thiết kế,  thu thập và thống kê trên cơ sở các thông tin chính sau đây:

- Trình độ văn hoá chung.

- Số người biết đọc chữ quốc ngữ.                                  

  - Số người biết viết chữ quốc ngữ.

   - Số người biết nói tiếng Việt.

  - Cách ứng xử tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của các cá nhân song ngữ trong các tình huống giao tiếp cụ thể: ở nhà, ngoài xã hội, với người Việt, với người dân tộc khác trong vùng….                                                                                                                   

  - Cách đặt tên của người bản ngữ.      

- Trình độ văn hoá và khả năng sử dụng tiếng phổ thông của cán bộ cơ sở thôn bản, cộng đồng.                                                                     

Chuỗi các cứ liệu song ngữ ở hai khu vực Bru-Vân Kiều và Chứt được phân tích theo độ tuổi (7-14, 15-45, 46-60, trên 60 tuổi), theo gới tính, theo tình huống giao tiếp…và được tính tỉ lệ % nhằm phục vụ việc so sánh, đánh giá tình hình song ngữ hai khu vực sau này.

Trong khuôn khổ một bài báo, chúng tôi không thể giới thiệu toàn bộ các cứ liệu song ngữ sưu tập được ở hai khu vực Bru-Vân Kiều và Chứt. Tuy nhiên, kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập đến các cứ liệu song ngữ này ở phần nhận xét các cứ liệu.

Dưới đây, là một số tên người trong ba cách đặt tên của người bản ngữ được thống kê để bạn đọc tham khảo:

                  Việt                       Việt + Bru-Vân Kiều           Bru-Vân Kiều

   Hồ Thị Thuỳ Linh               Hồ Len                           Y Bay

           Hồ Long                            Hồ Thị Lơng                  Y Bươi

           Hồ Thị Tuyết                     Hồ Vách                        Đinh Mun

             Việt                              Việt + Chứt                 Chứt             

      Hồ Thị Miên                       Cao Thị Phành            Y Bay

      Cao Xuân Nguyên              Cao Thị Mồ                 Đinh Riên

      Cao Thị Thu                      Y Nhung                     Y Vã
                                                                                                      (Còn nữa)
--------------------------------------------          
(1). Hoàng Tuệ, Nguyễn Văn Tài, Giang Nam, Hồ Xuân Kiều, Vương Hữu Lễ - Tài liệu “Sách học tiếng Bru-Vân Kiều”- UBND tỉnh Bình Trị Thiên xuất bản năm 1986.
(2). Hệ ngữ Nam Á gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau, phân bổ khắp vùng Nam Á. Ở Việt Nam hệ ngữ này có các ngôn ngữ: tiếng Viêt, Mường, Chứt, Bru-Vân Kiều, Katu Pacôh-Tà ôi, Khơme, Bana v.v....
 (3). Hoàng Tuệ, Nguyễn Văn Tài, Giang Nam, Hồ Xuân Kiều, Vương Hữu Lễ - Tài liệu “Sách học tiếng Bru-Vân Kiều”- UBND tỉnh Bình Trị Thiên xuất bản năm 1986, Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam- Trần Trí Dõi –NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – 1999).
(4). Hệ ngữ Nam Á gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau, phân bổ khắp vùng Nam Á. Ở Việt Nam hệ ngữ này có các ngôn ngữ: tiếng Viêt, Mường, Chứt, Bru-Vân Kiều, Katu Pacôh-Tà ôi, Khơme, Bana v.v....
(5). Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam- Trần Trí Dõi –NXB Đại
 học Quốc gia Hà Nội – 1999).

Vui ḷng đăng nhập để nhận xét

Đoàn Binh
 • Đoàn Binh 12:57 4 thg 1 2013 
 • Ghé thăm anh, chúc anh và gia đình năm mới 2013 sức khỏe, mọi sự như ý.
ruchung
 • ruchung 10:06 7 thg 1 2013 
 • Cám ơn ĐB. Vạn sự như ý.
 NHƯ MAI
NM qua thăm anh, chúc anh ngủ ngon nhé! Tranh thủ thăm nhau kẻo sau này YH đóng cửa lại khó gặp.
ruchung
Cám ơn NM. Đúng là sau này thật không dễ. Hồng Công thì quá xa, còn blogspot lại bị chặn.

NHƯ MAI
Buồn vậy sao anh? Không thăm nhau được từ mạng internet thì có lẽ sẽ thăm nhau bằng cách truyền thống vậy. Về quê thăm nếu có điều kiện thuận lợi anh em mình sẽ thăm nhau anh ạ. Lo các bạn bè xa thôi, NM thì sẽ khác.
  Thọ Lộc
 • Còn nữa sẽ đọc sau. Trước mắt đề nghị tác giả của công trình nghiêm túc và cần thiết này đề xuất với UBND tỉnh QB cho thành lập một dự án cấp nhà nước về đề tài trên với hai nội dung chính:
  1/ Biên soạn một bộ từ điển SONG NGỮ VÙNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU VÀ
  DÂN TỘC CHỨT
  2/ Biên soạn một bộ sách giáo khoa tiểu học về việc dạy SONG NGỮ VÙNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU VÀ DÂN TỘC CHỨT
  Mạo muội như thế, nhà dân dân tộc học Ruchung coi có được không.
  • ruchung
   Những gì hiển thị trên blog này chỉ là những phần tóm tắt của đề tài do Ruchung tôi thực hiện mà thôi. Cứ từ từ trình diễn để tìm kiếm người đồng cảm/phản biện đã. Không thành công thì cũng thành thành nhân mà TL. Rất cảm kích trước nhiệt huyết của TL!
 • hoahong
  thăm bạn trước ngáy hủy diệt blog .. chúc vui và bình an ..HH
  • ruchung
   Ngày tận thế của thế giới đã trôi qua trong yên bình. Ngày tận thế được báo trước của Blog yahoo đang dần đến. Thăm nhau vào thời khắc này là quý lắm đấy!
 • NHƯ MAI
  Chúc anh luôn mạnh khỏe, đủ nhiệt huyết để đi đến cùng những dự định anh đang ấp ủ!
  • ruchung
   Cám ơn NM. Chúc mừng ngôi nhà khác của NM trên yahoo.
 • Minh
  • Minh 18:57 18 thg 12 2012
  Ngày trước, khi Y!360 sập em cũng làm blog ở Facebook, multiply, vnweblogs... Những bài viết từ Y!360 chuyển được sang Profile của Yahoo nhưng họ bất ngờ thay đổi vài tháng trước, mất sạch. Thôi thì thời @ dùng Facebook cho "hại điện". Chuyển đi đâu bác cũng nên chuyển bị sớm cho quen và người khác còn biết chỗ mới. Chúc bác khỏe, vui, tay bấm nhanh nhạy, máy chụp ko hết pin... :)
  www.facebook.com/minhhp2012
  • ruchung
   Cám ơn Minh đã quan tâm và cổ suý thuỷ chung cho Blog ĐẾN TỪ ÁNH SÁNG. Hiện nay cuối năm Ruchung tôi chưa có điều kiện tính kế di tản.Tuy nhiên, khi có điều kiện, Ruchung tôi có thể sẽ tá túc ở blogspot.com vì trước mắt thấy ở đó có nhiều người "quen mặt đặt tên". Nhưng nếu Minh ở tân bên Facebook thì liệu có liên hệ được với nhau dễ dàng không nhỉ?
 • .
  • . 17:31 16 thg 12 2012 
  • Trước đây nhà tui có mấy cháu người Trọng hóa, Dân hóa làm osin ( Họ Cao) bình thường thì chúng nó nói tiếng Kinh nhung khi gặp nhau thì chúng nói tiếng dân tộc làm tui không biết mô tê gì cả. lắng nghe, tìm hiểu cũng nỏ biết chúng nói gì với nhau. lại còn giải thích " Bọn cháu nói tiếng QB sao chú không biết " Mà không biết thật !
  Xin nhà dân tộc học RC cho biết: chúng nó là người kinh hay người dân tộc, nếu là người kinh thì chúng có thêm ngoại ngữ gì đây và các thứ tiếng dân tộc ở QB có liên hệ với nhau không, có thể nghe và hiểu tiếng của nhau không?
  • ruchung
   1. Xã Dân Hoá là địa bàn cư trú chính của tộc người Mày (khoảng hơn 1000 người), còn xã Trọng Hoá lại là địa bàn cư trú chúnh của tộc người Mã Liềng (khoảng 550 người). Cả người Mày và người Mã Liềng là hai tộc người thuộc dân tộc Chứt ở Quảng Bình (khoảng gần 5500 người). Các osin của gia đình Hoài nhớ tuy có xuất xứ từ hai xã trên, nhưng chắc chắn họ không phải là người Mày và Mã Liềng, vì cộng đồng các tộc người này không có thói quen và chưa đủ trình độ làm người giúp việc. Những osin này có thể là người Nguồn, là cư dân chủ yếu ở huyện Minh Hoá (khoảng 45.000 người) . Người Nguồn hiện nay đang được các nhà khoa học và Nhà nước ta định danh là một tộc người của người Việt. Họ nói tiếng Việt như chúng ta và ngoài ra còn có một hệ thống phương ngữ riêng dùmg để giao tiếp trong nội bộ cộng đồng người Nguồn. Theo các nhà ngôn ngữ học, phương ngữ Nguồn đích thị là quá khứ chưa qua của tiếng Việt hiện nay đang được bảo tồn nguyên vẹn trong cộng đồng người Nguồn! Như vậy hiểu nôm na rằng: những osin này nếu có điều kiên giúp việc cu các bậc Cụ, Kỵ các đời trước của Hoài nhớ, thì các bậc yiền bối này sẽ hiểu họ một cách dễ dàng, chứ không "mô tê" đến mức phải đem ra hỏi kẻ tài hèn đức mọn Ruchung tôi như Hoài Nhớ.
   2. Quảng Bình có 02 dân tộc thiểu số chính: dân tộc Chứt và dân tộc Bru-Vân kiều. Dân tộc Chứt nói ngôn ngữ Việt - Mường (cùng gốc với tiếng Viêt), dân tộc Bru-Vân kiều nói ngôn ngữ Mon-khme. Hai ngôn ngữ này khác biệt nhau về cấu tạo, từ vựng...khó liên hệ được với nhau một cách đầy đủ nếu không có trung gian. Chính vì vậy, trong địa phương (quốc gia) đa dân tộc cần phải có ngôn ngữ phổ thông để liên kết họ lại. Ở Việt Nam đó là TIẾNG VIỆT!
 • Bình luận riêng
 • Thọ Lộc
  Một công trình rất ngiêm túc và bổ ích. Đề nghị cho con chữ to to lên chút xíu nữa . Mắt mấy bọ ni mù mờ lắm rồi.
  • ruchung
   Đã lĩnh ý giáo sư! Mời giáo sư vào đọc lại để phục hồi thị lực!!
 • Đoàn Binh
  DB đã đọc, đọc vì ngưỡng mộ người viết, đọc xem mình có hiểu biết chút chút nào không và rồi kết luận: DB i tờ, mù mịt về những vấn đề này. Thật lòng cảm phục ruchung .
  • ruchung
   Lại khen phò mã tốt áo rồi! Không ai hơn ai trong cuộc đời này được đâu! Chỉ là khác biệt nhau mà thôi!
 • Bình luận riêng
 • BOBI
  • BOBI 09:36 13 thg 12 2012
  Đọc "Vấn đề song ngữ" rất thú vị. Ruchung tiên sinh thật uyên thâm về vấn đề Dân tộc học và Ngôn ngữ học. Tuy nhiên với BOBI thì đây là vấn đề ngoại đạo, kiến thức i tờ, chưa có điều kiện (hoặc không có khả năng) đi sâu về đề tài này.
  Tiện đây cũng xin nêu một băn khoăn để hỏi Tiên sinh:
  - Hình như từ xưa đến nay chưa có một văn bản nào quy định ngôn ngữ của dân tộc Kinh là ngôn ngữ chính thức của tiếng Việt ?
  - Việc HỌ của dân tộc Vân Kiều tự dưng bị đổi thành họ HỒ có làm sai lệch đến tính kế thừa về cách đặt tên của người bản ngữ ?
  • ruchung
   1. Có nhiều văn bản rồi, Bác BOB ạ:
   - Ngay sau Cách mạng tháng Tám, bên cạnh việc coi trọng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước đã chỉ ra vị trí vai trò của tiếng Viêt. và coi đó là tiếng phổ thông trong toàn quốc.
   -Quyết định số 53/CP ngày 22/2/1980 của Hội đồng Chính phủ: "Tiếng và chữ phổ thông (tiếng Việt) là ngôn ngữ chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nó là phương tiện giao lưu không thể thiếu được giữa các địa phương và các dân tộc trong cả nước..."
   2. Dân tộc Vân Kiều không có họ. Việc mang họ Hồ là do cộng đồng người Vân Kiều Quảng Trị-Quảng Bình tự nguyện. Nội dung này có đề cập đến trong Chuyên đề dưới góc độ xã hội học-ngôn ngữ.
 • thanhthuoczvolen
  Ruchung đã vào blospot hay google+ lập blog mới chưa?
  • ruchung
   Chưa, TT nhé!
 • .
  • .
  • 01:35 13 thg 12 2012 RCtôi sẽ đi về đâu trên cái mạng ảo này ?
  Blog này mất đi thật tiếc !
  • thanhthuoczvolen
   Sau 17/1 người ta dành hẳn 2 tháng để hướng dẫn chúng ta chuyển tất cả nội dung trong các blog đang chơi trên Yahoo! blog. Yên tâm nhé!
  • ruchung
   Cứ để nước chảy qua cầu xem sao..."Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh -Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu" (Lý Bạch).
  • .
   • . 13:35 13 thg 12 2012
   Mình thì không ngại cho riêng mình , chỉ tiếc sẽ mất đi những blog có các bài đáng để học hỏi .
   Theo dõi thì thấy nhiều người rủ nhau lập nick mới ..
  • ruchung
   Có lẽ khi có điều kiện, Ruchung tôi sẽ cư ngụ ở blogspot.com

1 nhận xét:

 1. Không nền văn hóa nào hơn nền văn hóa nào mà chỉ có những nền văn hóa khác nhau, không ngôn ngữ nào hơn ngôn ngữ nào mà chỉ có những ngôn ngữ khác nhau. Biết bao nhiêu điều hay trong các ngôn ngữ của dân tộc mà rất tiếc chúng ta mắt còn kém thị lực trước nhan sắc tuyệt trần của cô gái đep.
  Mình sướng lắm câu nói Nelson Mandela
  If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.
  Phỏng theo đó có thể nói
  Nếu bạn nói với người dân tộc tiếng Việt lời nói sẽ đi vào đầu họ, nhưng nói bằng tiếng dân tộc họ, lời nói sẽ đến trái tim!

  Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]